นายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลมหาโพธิ

082-2334845

นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลมหาโพธิ

099-1959923

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาพนักงาน
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน 

มาตรการต่างๆ

มาตรการการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ

-มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
เจตน์จำนงสุจริตของผู้บริหาร

มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริต
 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ อบต.

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

ติดตามเราได้อีก 1 ช่องทางที่

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กร