นายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลมหาโพธิ

082-2334845

นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลมหาโพธิ

099-1959923 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  –ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                    -ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป       -ข้อบัญญัติการควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว                                              -ข้อบัญญัติการควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์                                                            -ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา          แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาพนักงาน
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน 

               มาตรการต่างๆ

ติดตามเราได้อีก 1 ช่องทางที่

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กร