นายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลมหาโพธิ

นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลมหาโพธิ

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
การพัฒนา

คณะผู้บริการ
ฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าหน่วยราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาพนักงาน
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตน์จำนงสุจริตของผู้บริหาร
งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน

รายงานทางการเงิน ตุลาคม 2562
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานประจำปี

ติดตามเราได้อีก 1 ช่องทางที่

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กร