การประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 155 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด หมู่ที่ 7 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี