ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 1.00 เมตร

ยาว 155 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด หมู่ที่ 7 ตำบลมหาโพธิ

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e – bidding)