ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562