ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ 

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ