โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
(หลักสูตรสานตะกร้าและของใช้อื่นๆ จากเส้นหวายเทียม)

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรสานตะกร้าและของใช้อื่นๆ จากเส้นหวายเทียม)  โดยคณะวิทยากรจาก กลุ่มหัตถกรรมจักสานบ้านสระโบสถ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีกลุ่มสตรีตำบลมหาโพธิเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย และได้รับเกียรติจาก นายบุญลือ อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ