โครงการป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)(ระยะปฏิบัติการ)

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาโพธิ ตำบลบ้านหัวเขา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนตำบลมหาโพธิ ทั้ง 10 หมู่บ้าน