องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาโพธิและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวเขา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาโพธิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวเขา เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเปิดเรียน มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.