โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 – 31  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 – 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง วินัยและการรักษาวินัย ตลอดทั้งระเบียบ กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวก การควบคุม กำกับ ดูแล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเสริมสร้างทักษะและการมีส่วนร่วมในการทำงาน อันจะเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในการบริหารงานภายในองค์กรให้ลดน้อยลง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.