โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี
โดยการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจเข้าร่วม โครงการ จำนวน 158 ราย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จ. ลพบุรี และชุมชนจักรสาน บางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง นำทีมโดยท่านนายอำเภอสระโบสถ์ (ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง) และนายกบุญลือ อรรถศิริปัญญา เวลา 09.00-11.00 น. เข้าฟังบรรยายแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน พลัง”บวร” Change For Good ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโก่งธนู พร้อมลงพื้นที่ จุดที่ 2 ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ เรื่อง การบริหารจัดการธนาคารขยะ “สวัสดิการ เพื่อนช่วยเพื่อน” การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ สู่การปลูกผักสวนครัวภายในครัวเรือน การบริหารจัดการขยะ ประเภทขวดพลาสติก/ ยางรถยนต์ ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน การทำนวัตกรรมพวงหรีดจักสานลดปริมาณขยะ การทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” หมักปุ๋ยสู่การปลูกผัก ของ สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”การดำเนินงานฐานการเรียนรู้ทุกจุด ใช้หลัก “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ซึ่งล้วนเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ซึ่งเป็นจิตอาสา เสียสละ และ อุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวมไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ตามแนวทาง “Change For Good”

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.