โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่  19-21 สิงหาคม พ.ศ.  2563   ณ   ห้องประชุม โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.