โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563 “หลักสูตร การบริหารจัดการชุมชน โดยยึดหลักการน้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียง” วันที่ 11 กันยายน 2563 และระหว่างวันที่ 15-18  กันยายน 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.