วันที่ 18 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ นำโดยท่านนายกบุญลือ อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ และนางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ  จัดงานโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มาตรฐานในการเพาะปลูก โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.