กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น(หลักสูตรศึกษาดูงานการสานเข่งปลาทู) ณ กลุ่มสานเข่งปลาทู อบต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล โดยมีนายวสันต์ ดรชัย นายกอบต.ท่ามะนาวให้การต้อนรับคณะดูงาน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการเผาถ่านแบบไร้ควัน และการอบกล้วยด้วยพลังงานโซลาเซลให้คณะดูงานได้รับความรู้เพิ่มเติมด้วย