องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

ข้อมูลทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เป็น อบต.ขนาดกลาง

ที่อยู่ : 9/9 หมู่ที่ 5 ต.มหาโพธิ  อ.สระโบสถ์  จ.ลพบุรี  15240

โทรศัพท์ : 036787071

วิสัยทัศน์ 

“สร้างชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรผลิตอาหารปลอดสารพิษ สืบสานวัฒนธรรม

จัดทำเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

 

ลักษณะที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีจำนวน ๑๐ ชุมชน/หมู่บ้าน

มีเนื้อที่ ๔๓.๗๕ ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ อปท. ใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

โดยมีแนวเขตการปกครอง ดังนี้

  – ทิศเหนือติดกับ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

  – ทิศใต้ติดกับ ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี

  – ทิศตะวันออกติดกับ ตำบลนิยมชัย  อำเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี

  – ทิศตะวันตกติดกับ  ตำบลชอนสมบูรณ์  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านมหาโพธิ                                        หมู่ที่ 6 บ้านคลอง

หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ                                        หมู่ที่ 7 บ้านมหาโพธิ

หมู่ที่ 3 บ้านมหาโพธิ                                        หมู่ที่ 8 บ้านโคกประดู่

หมู่ที่ 4 บ้านมหาโพธิ                                        หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 5 บ้านกระดานเลื่อน                                 หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา

 

 

หมู่ที่ 1
บ้านมหาโพธิ

ข้อมูลทั่วไป

หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ 6.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,937 ไร่ 

จำนวนครัวเรือน 232 ครัวเรือน

จำนวนประชากร หมู่ที่ 1 ประชากรชาย 276 คน ประชากรหญิง 296 คน รวม 572 คน

ผู้นำชุมชน

1. นายสมชาย  พรมสมบัติ     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

2. นายวอน  สีเอก                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

3. นายกลิ่น  ชอบคุย              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

4. นายกวย  แก่นบัวแก้ว         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

5. นายต่อศักดิ์  ชอบคุย          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

กลุ่มอาชีพ

ประชาชนหมู่ที่ 1 อาชีพหลักทำการเกษตร อาชีพรองงานหัตถกรรมและรับจ้างทั่วไป

สถานที่ส่วนราชการ

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมหาโพธิ

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาโพธิ

 

 

หมู่ที่ 2
บ้านมหาโพธิ

ข้อมูลทั่วไป

หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ 5.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,375 ไร่ 

จำนวนครัวเรือน 175 ครัวเรือน

จำนวนประชากร หมู่ที่ 2 ประชากรชาย 269 คน ประชากรหญิง 274 คน รวม 543 คน

ผู้นำชุมชน

1. นายประเดิม  ใจเกื้อ                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

2. นายปัญญา  บัวทอง                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

3. นายถวิล  ใจหาญ                       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

4. นายศักดิ์  บัวทอง                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

5. นายลำพึง  งามเลิศ                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

กลุ่มอาชีพ

ประชาชนหมู่ที่ 2 อาชีพหลักทำการเกษตร อาชีพรองงานหัตถกรรมและรับจ้างทั่วไป

สถานที่ส่วนราชการ

1. อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ – วังแขม

 

 

หมู่ที่ 3
บ้านมหาโพธิ

ข้อมูลทั่วไป

หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ 4.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,937 ไร่ 

จำนวนครัวเรือน 195 ครัวเรือน

จำนวนประชากร หมู่ที่ 3 ประชากรชาย 302 คน ประชากรหญิง 294 คน รวม 596 คน

ผู้นำชุมชน

1. นายประกิต  นาคตระกูล                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

2. นายมาโนช  พูดดี                             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

3. นายสมพร  ใจดีเย็น                          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

4. นายนภดล  พูลกัน                            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

5. นางบรรจาง  นาคตระกูล                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

กลุ่มอาชีพ

ประชาชนหมู่ที่ 3 อาชีพหลักทำการเกษตร อาชีพรองงานหัตถกรรมและรับจ้างทั่วไป

สถานที่ส่วนราชการ

1. สำนักสงฆ์ วัดเขาดิน

 

 

หมู่ที่ 4
บ้านมหาโพธิ

ข้อมูลทั่วไป

หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,187 ไร่ 

จำนวนครัวเรือน 136 ครัวเรือน

จำนวนประชากร หมู่ที่ 4 ประชากรชาย 195 คน ประชากรหญิง 171 คน รวม 366 คน

ผู้นำชุมชน

1. นายบัญญัติ  คนคง                                      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

2. นายกฤษฎา  กลั่นเชื้อ                                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

3. นางสาววันทนา  ใจตรงกล้า                          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

4. นายสมศักดิ์  คำดี                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

5. นายองค์  ไวยสูงเนิน                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

กลุ่มอาชีพ

ประชาชนหมู่ที่ 4 อาชีพหลักทำการเกษตร อาชีพรองงานหัตถกรรมและรับจ้างทั่วไป

สถานที่ส่วนราชการ

1. โรงเรียนบ้านมหาโพธิ

หมู่ที่ 2
บ้านมหาโพธิ

 

 

หมู่ที่ 5
บ้านกระดานเลื่อน

ข้อมูลทั่วไป

หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ 5.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,250 ไร่ 

จำนวนครัวเรือน 147 ครัวเรือน

จำนวนประชากร หมู่ที่ 5 ประชากรชาย 213 คน ประชากรหญิง 225 คน รวม 438 คน

ผู้นำชุมชน

1. นายเล้ง  ชอบค้าขาย                                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

2. นายชัยยุธ  สำเนียงเพราะ                             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

3. นายจีรพล  สำเนียงเพราะ                             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

4. นายประจวบ  ทำไร่                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

5. นายชัยญา  ชอบเที่ยว                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

กลุ่มอาชีพ

ประชาชนหมู่ที่ 5 อาชีพหลักทำการเกษตร อาชีพรองงานหัตถกรรมและรับจ้างทั่วไป

สถานที่ส่วนราชการ

1. วัดกระดานเลื่อน

2.วัดเขาถ้ำพระ

3.องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

 

 

หมู่ที่ 6
บ้านคลอง

ข้อมูลทั่วไป

หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ 3.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,000 ไร่ 

จำนวนครัวเรือน 213 ครัวเรือน

จำนวนประชากร หมู่ที่ 6 ประชากรชาย 345 คน ประชากรหญิง 342 คน รวม 687 คน

ผู้นำชุมชน

1. นางอรุโณทัย  แจ้งเนตร                             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

2. นายไพโรจน์  สร้อยวงษ์                             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

3. นายแทน  รักษาเจริญ                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

4. นางจิตรา  เผือกสม                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

5. นายยุทธนา  สุทธิพันธ์                                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

กลุ่มอาชีพ

ประชาชนหมู่ที่ 6 อาชีพหลักทำการเกษตร อาชีพรองงานหัตถกรรมและรับจ้างทั่วไป

สถานที่ส่วนราชการ

1. วัดโพธิ์กลางบ้านคลอง

2. โรงเรียนบ้านคลอง

 

 

หมู่ที่ 7
บ้านมหาโพธิ

ข้อมูลทั่วไป

หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ 3.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,250 ไร่ 

จำนวนครัวเรือน 185 ครัวเรือน

จำนวนประชากร หมู่ที่ 7 ประชากรชาย 278 คน ประชากรหญิง 281 คน รวม 559 คน

ผู้นำชุมชน

1. นายชัยวุฒิ  ชอบคุย                             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

2.             –                                             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

3.             –                                             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

4. นางทองมั่น  ใจเฉื่อย                            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

5.             –                                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

กลุ่มอาชีพ

ประชาชนหมู่ที่ 7 อาชีพหลักทำการเกษตร อาชีพรองงานหัตถกรรมและรับจ้างทั่วไป

สถานที่ส่วนราชการ

1. วัดมหาโพธิ

 

 

หมู่ที่ 8
บ้านโคกประดู่

ข้อมูลทั่วไป

หมู่ที่ 8 มีพื้นที่ 6.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,187 ไร่ 

จำนวนครัวเรือน 71 ครัวเรือน

จำนวนประชากร หมู่ที่ 8 ประชากรชาย 109 คน ประชากรหญิง 117 คน รวม 226 คน

ผู้นำชุมชน

1. นายมงคล  เคนวงษ์                             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

2. นายประวิทย์  วิจิตรจันทร์                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

3. นายเชิญ  กิริยา                                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

4. นายชาญ  เปรมทอง                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

5. นายบุญส่ง  กิริยา                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

กลุ่มอาชีพ

ประชาชนหมู่ที่ 8 อาชีพหลักทำการเกษตร อาชีพรองงานหัตถกรรมและรับจ้างทั่วไป

สถานที่ส่วนราชการ

1. วัดบ้านโคกประดู่

 

 

หมู่ที่ 9
บ้านหนองกระทุ่ม

ข้อมูลทั่วไป

หมู่ที่ 9 มีพื้นที่ 3.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,250 ไร่ 

จำนวนครัวเรือน 111 ครัวเรือน

จำนวนประชากร หมู่ที่ 9 ประชากรชาย 214 คน ประชากรหญิง 201 คน รวม 415 คน

ผู้นำชุมชน

1. นายเชน  เปรมทอง                              กำนันตำบลมหาโพธิ

2. นายอุเทน  เสียงดี                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

3. นางสาวดรุณี  มาใหญ่                          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

4. นายมณเทียน  เสียงดี                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

5. นางสวิท  ใยดี                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

กลุ่มอาชีพ

ประชาชนหมู่ที่ 9 อาชีพหลักทำการเกษตร อาชีพรองงานหัตถกรรมและรับจ้างทั่วไป

สถานที่ส่วนราชการ

1. วัดหนองกระทุ่ม

 

 

หมู่ที่ 10
บ้านหัวเขา

ข้อมูลทั่วไป

หมู่ที่ 10 มีพื้นที่ 1.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 971 ไร่ 

จำนวนครัวเรือน 150 ครัวเรือน

จำนวนประชากร หมู่ที่ 10 ประชากรชาย 204 คน ประชากรหญิง 233 คน รวม 437 คน

ผู้นำชุมชน

1. นายศลิ  ดวงจันทร์                              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

2. นายนิเวศน์  โกศล                               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

3. นายบุญมี  ดวงจันทร์                          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

4. นายอุธร  แก้วโสด                               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

5. นายไพสารณ์  ใจหาญ                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

กลุ่มอาชีพ

ประชาชนหมู่ที่ 10 อาชีพหลักทำการเกษตร อาชีพรองงานหัตถกรรมและรับจ้างทั่วไป

สถานที่ส่วนราชการ

1. วัดหัวเขา

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเขา

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านหัวเขา