โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 22 -31 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ นำโดย นายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ และพนักงาน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาโพธิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเขา ได้ดำเนินโครงการป้องกันไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราการเกิดโรค สามารถควบคุมโรคได้ในเวลาอันสั้น และเพื่อลดจำนวนลูกน้ำยุงลายและยุงลายพาหะนำโรคในบ้าน ชุมชน โรงเรียน และสถานที่ราชการต่าง ๆ โดยมี อสม.ประจำตำบลร่วมกัน พ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท และใช้เครื่องพ่นฝอย เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และยุงลาย