โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ นำโดยนายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ได้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่        ของรัฐ” และเข้าชมการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพมหานคร